Holmen 1736-1780


1736
Flådens leje med plan for fortøjning ca. 1736. På nyholm ses en række bygninger: takkeladshuse, tømmerskure og beddinger. Som beskyttelse er nedrammet en pælerække, såkaldt estakade, mod nord (til venstre i billedet). På Motzmanns Plads er opført en trefløjet bygning til raperter (vogne til kanoner) og et vagthus. Klik på billedet for at forstørre.

1780
Anlægsarbejder 1736-80. 1736-44: Det nordlige Nyholm opfyldes og batteriet Sixtus anlægges.1739-45: Arsenaløen opfyldes og hovedfløjene på Arsenaløen bygges. 1744-46: Krudthuse bygges i Frederiks og Charlotte Amalies bastioner.1744-54: Langøen, Ankerøen og Ballastøen opfyldes. 1748-49: Nyholms Mastekran bygges. 1754-55: Christiansholms Mastekran. 1764-67: Planbygningen opføres på Nyholm. 1767-74: Takkeladshusene på Langøen (senere østlige del af Frederiksholm) bygges. 1771-72: Arsenalbygningernes sidefløje. 1777-80: Redaner foran NyeWerck anlægges.

Efter anlægget af Nyholm savnedes der stadig plads til opbevaring af artilleri. Derfor opfyldtes en ny ø, Arsenaløen øst for Motzmanns Plads. Motzmanns Plads blev så til Christiansholm og de to øer forbandtes med en træbro. I 1742 påbegyndtes Arsenalbygningerne på Arsenaløen med facade mod Christiansholm. Det er forklaringen på at den nyligt restaurerede Kongeport vender mod Christiansholm. Det var på Christiansholm man gik i land, for derefter at gå over broen til Arsenaløen. Sidefløjene på Arsenaløen tilføjedes i 1770-1771. I forbindelse med opførelse af en mur mod øst dannedes Kuglegården, der anvendtes til opbevaring af kanonkugler. Et par "Kuglesenge" ses stadig i gården. På Christiansholms vestside opførtes i 1754 en mastekran magen til Nyholms. Den er nedrevet.
I 1740´erne opfyldtes en del af området imellem Arsenaløen og Nyholm, hvorved øerne Langøen (den vestlige del af den senere Frederiksholm), Ankerøen og Ballastøen, der tilsammen danner en kæde mellem Christiansholm og Nyholm. På Langøen opførtes et Mærseskur og Masteskure
De sidstnævnte er bevaret, det nuværende Mærseskur er en erstatning for det oprindelige. De to store takkeladshuse opføres på Langøen med Philip de Lange som arkitekt. De står færdige i 1774 og er bevaret i udvidet form. Desuden bygges krudthuse på Frederiks Bastion i 1745 og på Charlotte Amalies Bastion i 1746, Begge bygninger er bevaret.
På Nyholm opførtes 1743 Spanteloftbygningen, hvor der tidligere lå et materialhus. Bygningen findes stadigvæk. I 1744-45 bygges Hovedvagten ("Under Kronen") med Philip de Lange som arkitekt. Den nuværende mastekran bygges ligeledes af Philip de Lange. Den står færdig i 1749. I 1764 bygges tæt op ad mastekranen den store Planbygning tæt op ad mastekranen. Den var beregnet til hugning og samling af spanter til to orlogsskibe og står stadigvæk. På Planbygningens sydside tilføjedes en udstillingspavillon, hvor fra øvrighedspersoner kunne se orlogsskibene blive søsat. Den blev nedrevet i 1875.
I 1777-80 anlægges endelig Redanerne som forværker til NyeWerck og adskilt fra NyeWerck ved en grav.